SER presenteert ontwerpadvies Beleid 2021-2025

SER presenteert ontwerpadvies Beleid 2021-2025

8/6/2021

De Sociaal-Economische Raad (SER) presenteerde op 2 juni voor het nieuwe kabinet het ontwerp-middellange termijn advies. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving.

De SER geeft hiermee voor de komende kabinetsperiode een breed pakket voorstellen, gericht op een welvaartsvergroting voor alle Nederlanders.  

De voorstellen behelzen grote investeringen voor het nieuwe kabinet in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.

De SER ziet meerdere grote opgaven voor Nederland. Voorbeelden hiervan zijn de vergrijzing en de energietransitie.

Naast de voorstellen bevat het ontwerpadvies ook een visie op de arbeidsmarkt voor de lange termijn. In deze visie is een grote rol weggelegd voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Het advies bevat ook voorstellen om de overige contractsvormen beter te reguleren.

Bron: SER 4 juni 2021