Waardeoverdracht Klein Pensioen: Wat is er geregeld en hoe gaan uitvoerders er mee om?

Waardeoverdracht Klein Pensioen: Wat is er geregeld en hoe gaan uitvoerders er mee om?

22/4/21
Op 1 januari 2019 zijn onderdelen van de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen', in verband met  waardeoverdracht kleine pensioenen en verval van heel klein pensioen, ingegaan. Hiermee is geregeld dat hele kleine pensioenen van minder dan € 2,- bruto per jaar mogen vervallen aan de pensioenuitvoerder. Kleine pensioenen tussen de € 2,- en € 503,24 bruto per jaar mogen zonder instemming van de betrokken deelnemer, overgedragen worden aan de nieuwe pensioenuitvoerder van die deelnemer. Dit geldt voor alle kleine pensioenen die zijn ontstaan vanaf 1 januari 2018 als gevolg van het wisselen van het dienstverband (dus een individuele beëindiging van deelneming). Ook zijn de regels voor het afkopen van pensioen verder aangescherpt en is dit nog maar een enkele gevallen toegestaan.

Het doel is dat uiteindelijk een deelnemer meer pensioen overhoudt en dat dit over minder potjes verspreid is. Vanuit het perspectief van de pensioenuitvoerders zullen de kosten in verband met administratie en communicatie verlagen.

Een pensioenuitvoerder kan zelf kiezen of gebruik gemaakt wordt van het wettelijk recht op overdracht. De ontvangende partij is verplicht mee te werken.

Onderstaand treft u een schematisch voorbeeld aan.

Welke pensioenen vallen hier dan niet onder?

De wet is in eerste instantie bedoeld voor kleine pensioenen ontstaan door individuele beëindiging sinds 1 januari 2018. Over kleine pensioenen ontstaan voor 2018 zijn apart afspraken gemaakt. Daarbij geldt dat voor het stuwmeer van kleine pensioenen een plan zou worden gemaakt om dit gefaseerd over te dragen. Dat plan is er nu en gaat vanaf 1 april in werking treden. De bedoeling is dat uiterlijk 31 december 2023 het stuwmeer is afgewikkeld. Daarvoor is een planning opgesteld (Staatscourant 2021, 12677).

Uiteraard moet er wel sprake zijn van een pensioenuitvoerder waarnaar kan worden overgedragen. Als een automatische waardeoverdracht in een jaar niet kan worden uitgevoerd omdat er geen nieuwe werkgever of geen Nederlandse pensioenuitvoerder is, wordt het daaropvolgende jaar een nieuwe poging tot automatische waardeoverdracht gedaan. Er worden maximaal 5 pogingen tot automatische waardeoverdracht ondernomen. Indien na 5 pogingen de automatische waardeoverdracht niet is gelukt, mag het pensioen alsnog worden afgekocht en uitbetaald worden aan de deelnemer.

Vooralsnog geldt de wet nog niet voor kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van collectieve beëindiging van deelneming omdat de werkgever de pensioenregeling elders onderbrengt. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2022 in de wet opgelost.

Werkt uw pensioenuitvoerder mee aan overdracht van kleine pensioenen?

Voor een werkgever kan een bijbetalingsverplichting aan de orde zijn als de over te dragen waarde (vastgesteld op een wettelijke grondslag) hoger is dan de afkoopwaarde (vastgesteld op de met de pensioenuitvoerder af grondslag). Dit is alleen van toepassing bij pensioenen die op basis van middelloon of eindloon zijn opgebouwd bij een verzekeraar.

Met name door het evventueel ontstaan van een bijbetalingsverplichting voor werkgevers zien wij dat pensioenuitvoerders (gelukkig), voor zover nu bekend is, niet allemaal gehoor geven aan deze wetgeving. Daardoor is de kans dat een werkgever door het beleid van de betreffende verzekeraar geconfronteerd wordt met extra kosten voor werknemers die wellicht al jaren uitdienst zijn gering. Het kan namelijk leiden tot enkele duizenden euro's aan bijbetalingsverplichting voor een werkgever per waardeoverdracht.

Dat geldt niet als u uw pensioenregeling heeft ondergebracht bij een pensioenfonds. Wij hebben voor de meeste pensioenverzekeraars en Premiepensioeninstellingen het gevoerde beleid voor u op een rij gezet.

Let wel: uiteraard geldt dat een individueel verzoek voor waardeoverdracht van een (klein) pensioen bij wisseling van dienstverband wel wordt uitgevoerd.

Uit onze inventarisatie blijkt het volgende.
Deze inventarisatie is niet uitputtend en betreft het beleid zoals dit per 1 april 2021 is vastgesteld door de penisoenuitvoerder.

Het beleid van een aantal verzekeraars is nog niet helemaal uitgewerkt. Het is altijd verstandig om uw werknemers aan te raden voorafgaand aan een besluit rondom waardeoverdracht advies in te winnen. Waardeoverdracht hoeft niet altijd een voordeel voor een werknemer op te leveren. Uiteraard kunnen zij zich daarvoor tot ons wenden.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met uw adviseur van Montae & Partners of met Liesbeth Hufen.

Liesbeth Hufen

liesbeth.hufen@montaepartners.nl  

+31 (0)6 252 459 89

 

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact